Contacten m.b.t. Israël2019-04-08T22:37:42+02:00

Contacten m.b.t. Israël - Yachad

1. Het Centrum Voor Israëlstudies

Het Centrum voor Israëlstudies is een samenwerkingsverband tussen drie participanten:
• de Christelijke Gereformeerde Deputaten “Kerk en Israël”
• de Gereformeerde Zendingsbond
• het Transfer Theologie binnen de Christelijke Hogeschool Ede
Website: www.centrumvoorisraelstudies.nl

2. De deputaten ‘Kerk en Israël’.

De Deputaten ‘Kerk en Israel’ van de Chr. Geref. Kerken.
Het deputaatschap ‘Kerk en Israël’ van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland houdt zich vanouds bezig met de relatie met Israël.
Website: http://www.kerkenisrael.nl/

3. Hadderrech

Hadderech is de Nederlandse vereniging van joden die geloven dat Jezus (Hebreeuws: Jesjoea) de Messias is.
Website: www.hadderech.nl/

4. Stichting Steun Messiasbelijdende Joden

Het Doel van de stichting is:
1.Het verlenen van materiële en immateriële steun aan Joden die Jezus als de Messias belijden.
2.Het bevorderen van contacten tussen christen en christelijke kerken en gemeenten enerzijds, en Messias belijdende Joden c.q. Messias belijdende Joodse gemeenschappen anderzijds.
Website: http://www.messiasbelijdendejoden.nl/

5. De Kol ba’Midbar gemeente te Jeruzalem

De KolbaMidbar gemeente is een gemeente die Reformed wil zijn. Ds. Anthony Simon, tot zijn overlijden voorganger, had de Westminster Confessie als uitgangspunt, de confessie die veel van onze zusterkerken in het buitenland ook hebben.
Tony Simon was een Jood, geboren in Engeland. Op latere leeftijd tot geloof gekomen. Mee door zijn vrouw (afkomstig uit de Free Chruch of Scotland) is hij theologisch op het spoor van de calvinistische theologie gekomen.
Tony Simon was tot eind mei 2017, toen hij door een ongeluk tijdens zijn werk in Irak om het leven kwam, voorganger in een gemeente in Jeruzalem (Kol Bamidbar). Zijn zoon Joshua neemt zijn taken binnen de gemeente over.
Elke week komt de gemeente op zaterdagavond bij elkaar voor de dienst. Daar zijn vrijwel altijd ook belangstellenden aanwezig.
Op een andere dag in de week komt de gemeente bij elkaar voor maaltijd en bijbelstudie.
Speerpunt van heel de gemeente is het evangelisatiewerk. Via lectuur, folders, stickers en advertenties worden hele wijken van Jeruzalem bewerkt. Het doel daarvan is: contact leggen, uitnodigen voor de diensten, uitnodigen voor rondleidingen in Jeruzalem.
Dat laatste betekent: je kunt je gratis aanmelden voor een tour door Jeruzalem, en tijdens die tour wordt uitgebreid gesproken over Jezus als Messias. Op die manier wordt geprobeerd contacten op te bouwen.
Kijkt u eens op hun website: www.voice-wilderness.com

6. HaGefen Publishing, Rishon le Tsion, Israël

HaGefen Publishing – providing quality Bible-based literature in Hebrew for Messianic believers inIsrael.
HaGefen provides resources for the Hebrew-speaking messianic community in Israel. Our pilot project is the translation of the ancient masoretic text of the Hebrew Bible into modern Hebrew for youth.
Web: http://www.ha-gefen.org.il

7. Lausanne Consultation on Jewish Evangelism, LCJE

Lausanne Consultation on Jewish Evangelism is a Special Interest Committee of the Lausanne Movement. LCJE is the only global organization in existence today in which people involved in the field of Jewish evangelism can come together and –
· Share information and resources
· Study and report on current trends
· Stimulate one another’s thinking on theological and missiological issues
· Strategize on a global level so that more Jewish people will hear and consider the Good News of Jesus the Messiah
· Arrange consultations that will be useful to those engaged in Jewish evangelism
Web: http://www.lcje.net/

8. Christian Witness to Israel, CWI

Christian Witness to Israel exists to share the Good News of Jesus with the Jewish people, to relieve the poor and sick, to make the Church aware of its spiritual and material debt to the Jews and to oppose anti-Semitism.
Web: http://www.cwi.org.uk/

9. The Bible Society in Israël, Jerusalem

The Bible Society in Israel continues the ancient heritage of preserving the eternal Word of God by publishing and distributing the Bible including the New Testament, as well as outreach and study materials in Hebrew and other languages. We supply the Messianic congregations and the Christian churches in the land with their scriptural needs. It is our mandate to research, translate, publish, and distribute the Bible throughout the Land.
Web: http://www.biblesocietyinisrael.com/