Jaarverslag 2016 

Zou je 2015 het ‘jaar van het herpakken’ kunnen noemen, na de beslissing van de Generale Synode Ede 2014/2015 om geen deputaatschap ‘Kerk en Israël’ te benoemen binnen de GKV, dan zou je het jaar 2016 kunnen karakteriseren als ‘het jaar van groeiend maar ook zoekend zelfbewustzijn’.

We zijn dankbaar dat de kerk van Ommen-West vanuit de Gereformeerde Kerken het aanspreekpunt voor het Israëlwerk wil blijven, waardoor Yachad een blijvende kerkelijke inkadering houdt.
We zijn ook dankbaar voor de toenemende contacten en samenwerking met andere organisaties en personen die de evangelieverkondiging onder het Joodse volk beogen.

In het vervolg van dit verslag geven we een kort overzicht van onze bijzondere activiteiten en ontwikkelingen.

Yachad-Israëldag

Voor het eerst is er in 2016 een Yachad-Israëldag georganiseerd, op Tweede Pinksterdag (16 mei) in de kerk te Ommen. Dit was een enthousiasmerende en stimulerende bijeenkomst, door de belangstelling die ervoor werd getoond, en ook door wat er te doen en te beleven was. Asaf Pelled en Kid Lev Ari vertelden hun levensverhaal en motivatie om de redding door Jezus Messias aan hun volksgenoten door te geven, het koor Cantiamo uit Schildwolde zong prachtige Joodse liederen, en poppentheater Arcanta vermaakte de kinderen met een speciaal kinderprogramma.

Het is de bedoeling voortaan jaarlijks een Yachad-Israëldag te organiseren, telkens in een andere regio van het land.

Stopzetten financiele steun Kolba’Midbargemeente Jeruzalem

Omdat de Classis Ommen heeft besloten na 2016 geen financiele bijdrage meer te willen geven voor de evangelieverkondiging onder het Joodse volk, is de financiele relatie die er bestond met de Kolba’Midbargemeente van ds Antony Simon in Jeruzalem beeindigd. Dit is in goed overleg met ds Simon gebeurd. Wel hebben we aangegeven incidenteel bepaalde projecten van hem (of anderen) te willen ondersteunen, maar we gaan geen structurele verplichting meer aan.

Samenwerking met Centrum voor Israëlstudies

De samenwerking met het Centrum voor Israëlstudies (CIS, waarin o.a. de deputaten van de CGK participeren, en die een ‘Israëlpredikant’ in Jeruzalem onderhouden) is in 2016 verder uitgebouwd.

Zo is enkele maanden voor de Israëlzondag het materiaal dat het CIS maakt speciaal voor deze zondag aan alle kerken in ons kerkverband toegezonden. Verder is het de bedoeling dat we in het voorjaar van 2018 een gezamenlijke studieconferentie gaan organiseren.

Verder is onze voorzitter, Jan Haveman, op uitnodiging van het CIS meegeweest op studiereis naar Jeruzalem. Vanuit onze kerken gingen ook de docenten Koert van Bekkum, Hans Burger en Rob van Houwelingen mee. Deputaten Kerk en Israël van de CGK hebben van hun Synode de opdracht gekregen het begrip ‘Israël’ nader te onderzoeken, en dat is tijdens de studiereis op heel verschillende manieren gebeurd o.a. door gesprek en ontmoeting met vertegenwoordigers van (lokale) kerken en organisaties, zowel christelijke als Joodse.

Contact met Asaf Pelled

Op de Synode van Ede is ook aan de orde gesteld hoe het staat met onze contacten met Joden en Joodse organisaties in Nederland. Dat heeft ons bewust gemaakt van een ‘missing link’, en we zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden daar iets aan te doen.

Zodoende zijn we in contact gekomen met Asaf Pelled, een Messiasbelijdende Jood, die voor de (internationale) organisatie Christian Witness to Israël (CWI) in Nederland werkt onder de Joodse bevolking. We hebben een goede indruk van hem en zijn manier van werken gekregen en gaan bezien in hoeverre we als Yachad hem daarin kunnen ondersteunen, zowel moreel, financieel als met menskracht.

Verder gaan we aan onze kerken vragen in hun eigen burgerlijke gemeente na te gaan of er wellicht een Messiasbelijdende Gemeente is, en daar zo mogelijk contact mee te leggen.

Op deze manier kan het bestaan van het Joodse volk onder ons, en de evangelieverkondiging aan hen, ook concreter worden voor de leden van onze kerken.

Televisiekerkdienst op Israëlzondag

Bijzonder was de televisiekerkdienst die vanuit de kerk van Ommen werd uitgezonden op Israëlzondag, 2 oktober. In deze dienst ging ds Henk Siegers voor, en kreeg hij een prachtige gelegenheid om aandacht te geven aan de blijvende bijzondere positie van het Joodse volk. Mooi was ook dat er bij ons bestuurslid Inge Rozema thuis opnamen zijn gemaakt van een Sedermaaltijd.

Film ‘Terug naar Jeruzalem’

Op verzoek van Yachad heeft Aad Kamsteeg, samen met zijn zoon Dirk, een film gemaakt onder de titel ‘Terug naar Jeruzalem’. Deze film zal in 2017 worden gepresenteerd, samen met een door Aad Kamsteeg geschreven brochure. De bedoeling van film en brochure is nadrukkelijk aandacht te geven aan de blijvende bijzondere positie van het Joodse volk, en zo de beeldvorming in onze kerken bij te sturen.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur heeft in 2016 zesmaal vergaderd, steeds genietend van de sfeervolle gastvrijheid van Theehuis Rozemarrie in Arriën.

Helaas was het voor ons bestuurslid Erika Medendorp niet mogelijk actief mee te doen, vanwege ernstige ziekte en de behandeling daarvan. We hopen en bidden dat ze in de toekomst weer mee kan doen.

We zijn de HERE dankbaar voor de werkzaamheden die we hebben kunnen doen, en bidden om zijn zegen. Dat de bedekking die er op het hart van nog zoveel Joden ligt mag wegvallen waardoor zij het ware zicht krijgen op Jezus Messias.

Jan Haveman, voorzitter                                                                                                                                      Anet Huisman, secretaris

2018-06-28T21:20:33+02:00