Wie zijn wij?2017-05-22T16:29:32+02:00

Wie zijn wij? - Yachad

Onder de naam Yachad organiseert de GKv Ommen- West in opdracht van de Synode van de Gereformeerde kerken in Nederland (www.gkv.nl) relaties met het Joodse volk.

Yachad betekent `samen` en vertolkt het gevoelen dat Joden en Christenen samen opgenomen zijn in Gods heilsplan voor de wereld. Yachad geeft daarom ondersteuning aan Joodse broeders en zusters voor evangelieverkondiging onder Joden. Tegelijk betrekt Yachad de eigen Gereformeerd-vrijgemaakte achterban daarbij en maakt hen bewust van de relatie met het Joodse volk. (Voor de geschiedenis van deze relatie zij verwezen naar het historische overzicht: Opdr. – Historisch overzicht).

Christus, de Verlosser van deze wereld, kwam voort uit het Joodse volk, dat daarmee ook een bijzondere plaats inneemt in Gods heilsplan. In Christus verbreedde God het heil tot alle volken. En zo zoeken wij samen naar wat God van ons verwacht bij het uitzien naar de voltooiing van Zijn werk.

Die gezamenlijke roeping vereist in elk geval gerichtheid op elkaar. In de geschiedenis is dat echter vaak verstoord door éénzijdigheid en zelfs vijandschap. Theologische modellering heeft daaraan ook geen goed gedaan.

In bescheidenheid zoekt Yachad relaties die Joden wijzen op de hoop en verwachting die er is in Christus. Zijn terugkeer tot verlossing van deze wereld mag een gezamenlijke verwachting zijn. Wortelend in de vervulling van Gods beloften, waarin Joden een bijzondere plaats innemen als onze oudste broers en zussen. Onze steun aan Messias belijdende Joden die hun volksgenoten aanspreken, respecteert de wetgeving in het huidige Israël en wortelt in het besef dat Christus zijn volk en deze wereld regeert.

Wat doet Yachad?

– Yachad bevordert contacten met Joodse christenen en informeert zich over wat gaande is onder het Joodse volk (en in de geloofsrelatie tussen Joden en Christenen).
– Yachad bevordert gezamenlijke studie en een helder inzicht in de Bijbelse plaats van Joden en Christenen in Gods heilsplan.
– Yachad ondersteunt de verspreiding van kennis over het leven met en de kennis van God, gericht op onze gezamenlijke toekomst.
– Yachad stelt materiaal beschikbaar waarin de verwachtingsvolle verhouding tussen Joden en Christenen is verwoord. Zie hiervoor: https://yachad.nl/downloads/
– Yachad bevordert ontmoeting met allen die, beschaamd over het verleden, werken aan betere “familieverhoudingen” en gemeenschappelijkheid in onze verwachting.

Hoe werken wij

Yachad onderhoudt een netwerk van predikanten en instellingen die gericht zijn op het inhoudelijke gesprek met Joden en Joodse christenen in en buiten Nederland.
Yachad onderhoudt een internationaal netwerk met organisaties die gericht zijn op de evangelieverkondiging onder Joden, veelal ook door Joden zelf, in en buiten het land Israël . (zie hiervoor ook https://yachad.nl/links/ ).
Yachad heeft daarnaast diverse diensten en producten waarmee kerken en groepen binnen de kerken hun oriëntatie op en kennis van het Joodse tradities kunnen verrijken, en informeert daarover via nieuwsbrieven en website.