Jaarverslag 2017

In dit verslag geven we een overzicht van activiteiten en ontwikkelingen, zoals die het afgelopen jaar werden ontplooid.

Film ‘Terug naar Jeruzalem’

In 2017 kwam de film ‘Terug naar Jeruzalem’ uit, waaraan door Aad en Dirk Kamsteeg is meegewerkt. In deze film wordt een indruk gegeven van de contacten die Yachad heeft met messiasbelijdende personen en gemeenten. Alle kerkenraden zijn op deze film geattendeerd. Op enkele plaatsen is Yachad uitgenodigd de film te vertonen en over de inhoud door te praten,  zoals op camping De Kleine Belties.  De film is voor iedereen te downloaden via de website van Yachad. Ook zijn hier vragen en gesprekspunten te vinden.

Werkbezoek Israël 1-8 mei 2017

Dit jaar brachten Joop Krijtenburg, Wim Kloppers en aankomend voorzitter, Jan-Henk Soepenberg, een werkbezoek aan Israel.  Voor een uitgebreider verslag verwijzen we naar het button ‘verslagen’  op onze website. Tijdens het werkbezoek vonden gesprekken plaats met

–          David Zadok te Kanot; hij vertelde o.a. over uitgaven van kinderbijbels en toerustingsmaterialen, evangelisatiematerialen voor Joden in Turkije, de online mogelijkheden om het evangelie van Jezus Christus bekend te maken via www.yeshua.co.il

–          Victor Kalisher van The Bible Society te Jeruzalem; hij runt een goed gesorteerde boekwinkel met bijbeluitleg en evangelisatiematerialen voor verschillende doelgroepen en leeftijden. We horen dat er een groeiende acceptatie is van messiasbelijdende Joden, bijvoorbeeld in het leger. Ook trok de kunstexpositie Behold the man. Jezus in Israëli Art grote bezoekersaantallen. Anderzijds is buiten Israel sprake van een toename van antisemitisme, waardoor bijv. veel Joden uit Frankrijk naar Israël emigreren.

–          Aart en Tineke Brons, voor CIS werkzaam te Jeruzalem; Brons onderhoudt contacten in een breed spectrum: van messiasbelijdende Joden tot orthodoxe rabbijnen. Als vertrouwen wordt gewonnen, groeit er openheid om iets van het evangelie te delen.

–          Antony Simon vertelde over zijn werk als evangelist en de materialen die hij gebruikt. Ook woonden we een kerkdienst van de Kol baMidbar gemeente bij.

–          Yoyakim Figueras vertelde over zijn hart voor jongeren die tussen wal en schip vallen, omdat hun vader Joods is, maar hun moeder niet. Hij zou graag een diaconaal project willen starten.

–           Albert en Esther Knoester hebben we in Dimona ontmoet, op een bijzonder tijdstip waarin we Gods leiding bemerkten.

Waar mogelijk zullen we projecten financieel ondersteunen.

Overlijden van ds. Antony Simon

We konden niet vermoeden dat slechts enkele weken na ons werkbezoek ds. Antony Simon in Irak zou verongelukken. Het heeft ons diep geraakt, omdat Yachad jarenlang een nauwe relatie met ds.  Simon had. We hebben de kerken gevraagd om voorbede voor het gezin Simon.

Israëlzondag 1 oktober 2017

Yachad heeft de kerkenraden aangeschreven om op de eerste zondag van oktober aan te sluiten bij de landelijke Israëlzondag, om in verkondiging en gebed aandacht aan het Joodse volk te geven.  De kerken is gewezen op de materialen die het Centrum van Israëlstudies ten behoeve van de Israëlzondag beschikbaar heeft gesteld.

Samenwerking met Centrum voor Israëlstudies (CIS)

De samenwerking met het Centrum voor Israëlstudies (waarin o.a. de deputaten van de CGK participeren, en die een ‘Israëlpredikant’ in Jeruzalem onderhouden) is in 2017 voortgezet. Samen met CIS mochten we voorbereidingen afronden voor een congres dat op 21 maart 2018 in Apeldoorn gehouden werd.

Partnership met Asaf Pelled gesloten op 30 juni 2017

Yachad is met Asaf Pelled, een Messiasbelijdende Jood, die voor de (internationale) organisatie Christian Witness to Israël (CWI) in Nederland werkt onder de Joodse bevolking, een verbintenis aangegaan voor de periode van twee jaar, waarin we over en weer elkaar helpen met gebed en praktische ondersteuning. Asaf is bereid voorlichting in de GKv te geven en uitleg van de symboliek van de Pesach- of sedermaaltijd. Rond Pasen 2017 werd bijvoorbeeld in de GKv Zwolle-West een sederviering gehouden, waarvoor veel belangstelling was.

Deelname aan LCJE congres 14-17 augustus 2017 Berlijn

In Berlijn werd de vierjaarlijkse Europese conferentie gehouden van organisaties die betrokken zijn bij de verspreiding van het evangelie onder het Joodse volk. De volledige naam van deze conferentie is: Lausanne Conference on Jewish Evangelism. Vanuit Nederland heeft Yachad in de persoon van Jan-Henk Soepenberg deze conferentie bijgewoond. Het bleek een stimulerend congres, waarbij opvalt hoeveel initiatieven er zijn. Ook dienen nieuwe kansen zich aan, bijvoorbeeld door emigratie op grote schaal van Joden naar Berlijn.

Uitgebreide bijeenkomst 17 oktober 2017

Op dinsdag 17 oktober begonnen we het nieuwe kerkelijk seizoen met een uitgebreide bijeenkomst op de prachtige Theeschenkerij RozemArrie (Ridderinkweg 1, Ommen). Met lekker eten uit de Israëlische keuken, maar vooral om te netwerken met partners die de evangelieverkondiging onder het Joodse volk een warm hart toedragen. Als gasten hadden we in ons midden: ds. Aart Brons (CIS -Centrum voor Israël Studies), David van Wijck (Israël en de Bijbel), Hans Ruiter (deputaat Israël CGK), ds. A.D. Goijert en dhr. G. Kok (Stichting Steun Messias Belijdende Joden).

Financiën

De classis Ommen heeft de steun aan het Israëlwerk afgebouwd. De kerk van Ommen-west verleent een jaarlijkse bijdrage. Verder zullen de inkomsten nu meer via donateurs en collecten verworven moeten worden. In een schrijven aan alle GKv kerkenraden is gevraagd om het werk van Yachad financieel te blijven steunen.

Afstemming met de kerkenraad GKv Ommen-West

Yachad hecht zeer aan de samenwerking met de GKv Ommen-West, dat voor onze organisatie het enige kerkelijke lijntje is. Met het oog daarop vond op 31 maart 2017 een overleg plaats tussen een delegatie van de kerkenraad Ommen-West en Yachad.  Afgesproken is dat Yachad een organisatiestructuur aan de kerkenraad van Ommen-West presenteert, waarbij de last en de eindverantwoordelijkheid voor dit werk gedelegeerd wordt aan de Raad van Toezicht en Advies van Yachad.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur heeft in 2017 zesmaal vergaderd. Ook in het afgelopen jaar was ons bestuurslid Erika Medendorp wegens ziekte niet in staat om de vergaderingen bij te wonen. We hopen en bidden dat de HEER haar herstel wil geven.

In het najaar heeft ds. Jan-Henk Soepenberg de voorzittershamer van ds. Jan Haveman overgenomen. Korte tijd na deze overdracht werd Jan Haveman getroffen door een hersenbloeding, met verlammingsverschijnselen als gevolg. Snel bleek de oorzaak van de bloeding te liggen in een melanoom, een gevaarlijke vorm van huidkanker. Uiteraard was dit voor Yachad een ingrijpend bericht. We dragen Jan en Nelleke Haveman, met hun gezin, alsmede de gemeente van Emmen, aan de Heer van de kerk op. Aan de God van wonderen én wonderlijke nabijheid vertrouwen we Jan en zijn geliefden toe.

Yachad is blij met de toetreding van Milka Sytsma als bestuurslid. Vanuit haar Joodse roots zal ze vragen om aandacht voor kerkleden binnen de GKv met een Joodse identiteit.

We zijn de HEER dankbaar voor wat we in het jaar 2017 konden doen en bidden om Zijn zegen. Dat er gebed en betrokkenheid mag zijn voor Gods oude verbondsvolk, dat Hij niet heeft verstoten (Romeinen 9-11). Deze belofte geeft ook ons houvast, dat ook óns niets zal kunnen scheiden van Gods liefde in Jezus Christus. Ons gebed is dat nog veel Joden de Messias in Jezus Christus mogen vinden.

dr. Jan-Henk Soepenberg, voorzitter                                                                                                                Anet Huisman, secretaris

2018-06-29T19:50:44+02:00