CHANOEKA

Het Chanoeka-feest begint op 25 Kislev 5779, dit is op de avond van 3 december 2018. In verschillende artikelen die op onze website (gratis) te downloaden zijn, kunt u, kun jij meer lezen over het ontstaan van dit feest. Klik op de onderstaande links voor artikelen:

https://yachad.nl/wp-content/uploads/2016/03/11.07-1-Artikel-Chanoeka.pdf

https://yachad.nl/wp-content/uploads/2016/03/11.07-2-Chanoeka.pdf

en voor recepten:

https://yachad.nl/wp-content/uploads/2016/03/11.07-3-Recepten-Chanoeka.pdf

Ik las in de Messianic Times, een internationaal blad om de Joods-Messiaanse gemeenschappen te dienen, een aantal zaken, die u/jij misschien niet weet. Ik wil ze u/jou graag meegeven:

Wist u dat… het enige schriftbewijs voor Chanoeka is te vinden in het Nieuwe Testament. 

Chanoeka -het Inwijdingsfeest, wordt genoemd wordt in Joh. 10:22 e.v.: ‘In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding (Chanukah) gevierd; het was winter. Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. Daar kwamen de Joden om hem heen staan, en ze vroegen hem: ‘Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe, getuigt over mij,……’.

Wist u dat…. het wonder van het kleine kruikje olie (net genoeg voor één dag) op wonderbaarlijke manier toereikend was, om de Menorah, die altijd moest blijven branden, nog 8 dagen te laten branden, de tijd, die nodig was om de gewijde olie voor de Menorah te maken.

Het verhaal van een 8 dagen durend feest verschijnt voor het eerst in het boek 1 Makkabeeën, een apocrief boek, ontstaan plm. 120 n.C.: Ze …… maakten nieuwe gewijde kruiken olie, en brachten de lampenstandaard in de Tempel. Ze offerden wierook op het altaar en ontstaken de lampen op de standaard (Menorah) en de Tempel was vol met het Licht….. Acht dagen lang vierden ze de inwijding van het altaar….. Toen gaven Juda, zijn broers en de gehele gemeenschap van Israël het bevel, dat de dagen van de her-inwijding met een feest van vreugde en blijdschap elk jaar gevierd moest worden gedurende 8 dagen, te beginnen op 25 Kislev (1 Makk. 4:49-59)

Wist u dat…. de opstand van de beroemde priester Mattathias uit Modi’in tegen de bezetters in feite begon doordat de ene Jood een andere Jood doodde.

Het eerste slachtoffer van de opstand van de Makkabeeën viel, toen Mattathias een medepriester doodsloeg, die had ingestemd met een onrein offer bij de overgave aan het leger, dat Judea bezette. De Syrische Grieken (Seleuciden) probeerden de eenheid in hun rijk te bevorderen door het afdwingen van Hellenisme. Daartoe werd een standbeeld van Zeus in de Tempel in Jeruzalem geplaatst.

In 167 v.C. kwamen soldaten aan in Modi’in, waar ze probeerden Mattathias over te halen onreine offers te brengen. Hij weigerde, maar een andere priester, die sympathiseerde met het Hellenisme, stemde wel toe. Mattathias doodde hem voordat het offer gebracht kon worden, en de opstand begon.

Wist u dat …. ‘Makkabeeën’ een bijnaam was, die door een Hasmonese familie was aangenomen.

De Hasmoneën, volgelingen van de ‘Chanukah’-opstand, heersten over Israël meer dan 100 jaar. De Hasmonese dynastie werd echter al gauw corrupt.

Hoewel hij geen afstammeling van Aäron was, brak Jonathan, de jongste zoon van Mattathias, met de Torah en riep zichzelf uit tot Hogepriester. Ze deden ook een inval in Idumea om de bevolking te dwingen zich te ‘bekeren’ tot het Judaïsme. Later nam een zoon van een van deze gedwongen bekeerlingen op een opmerkelijke manier wraak. Zijn naam was…… Herodes.

Wist u dat… Hebreeuwse letters ieder een unieke getalswaarde hebben.

De 4 letters op de dreidel, (zie foto): Nun = 50; Gimmel = 3; Hee = 5 en Sjien = 300. Opgeteld totaal 358. Het woord betekent hier: een groot wonder gebeurde daar. Dit is exact hetzelfde getal als het woord ‘Messiah’- Messias! Er zijn sommigen, die geloven dat spelen met de dreidel een manier is om de Messiaanse hoop levend te houden. Deze dreidel werd gebruikt door Joden in de diaspora.

De dreidel in Israël heeft: noen (50), gimmel (3), hee (5) en pee (80) wat betekent: een groot wonder gebeurde hier! In Israël heeft het de getalswaarde 138 en dat is hetzelfde als voorhoofd.

Op het voorhoofd staat aan wie je toebehoort. Zo had de hogepriester een kroon met daarop de naam van de Eeuwige (Ex. 28: 36-38)! De getalswaarde van voorhoofd (meetsach) is 138 en dat is ook de getalswaarde van het woord Trooster (m”nacheem) En de trooster is Yeshua: de Heilige Geest is de andere trooster. En het woord spruit, loot (tsemaach) heeft ook de getalswaarde 138.  Ook wijnstok (hagefen) heeft de getalswaarde 138. (Ik ben de ware wijnstok).

Wist u dat… in de eerste eeuw een deel van het Joodse volk Chanoeka vierde door te vasten.

In de Talmoed (Rosh Hashanah 18b): “De inwoners van Lydda kondigen een vasten af op Chanukah”. Maar velen waren tegen deze manier van Chanukah-viering door een vasten. Zij gingen daartegenin: Rabbi Eliëzer ben Hyrcanus kwam terug naar Lydda en ging baden. Rabbi Joshua ben Hannaniah kwam ook terug en ging zijn hoofdhaar afscheren. Baden en haarknippen/scheren was verboden gedurende de feesten.

Later werd de inwoners van Lydda verteld dat ze moesten gaan vasten ter boetedoening van het vasten op Chanoeka!

Het meningsverschil was zo ongeveer aanleiding tot opstandigheid tegen de bezettende autoriteiten en zou als politiek onverstandig beschouwd kunnen worden, omdat een andere bezettende macht, Rome, over het land heerste. Velen waren bang, dat openlijk flirten met de Maccabese revolutionaire prestaties een zeer risicovolle onderneming was.

December 2018

Rein Visscher

2018-12-01T23:29:44+01:00