Pesach/Pasen: Bruiloft van het Lam

Pesach staat voor de deur. Dit jaar valt het samen met ons Pasen. (Goede Vrijdag is dit jaar Sederavond, de Pesachmaaltijd, waar de Messias het Heilig Avondmaal instelde).

De deurposten werden roodgekleurd van het bloed van een geslacht lam. Achter dat bloed was Israël veilig en was verlossing uit de slavernij het antwoord. Slavernij onder de brute heerschappij van Egypte. Maar niet alleen dat! Meer nog uit de slavernij van de zonde van het aanbidden van de afschuwelijke Egyptische goden (Ezechiël 20: 5 t/m 9).

Met voedsel en wijn wordt dit feest gevierd en herdacht. Het verhaal van de uittocht uit Egypte wordt herbeleefd. In totaal waren er 70 personen die rechtstreeks van Jakob afstamden die in Egypte woonden (Exodus 1:5).

Deut. 32:8 ‘Toen de Allerhoogste land toewees aan elk volk en de mensen ieder hun deel gaf, bepaalde hij de grenzen voor alle volken naar het aantal nazaten van Israël, want voor de Heer gold dat volk als het zijne, Jakob was het deel dat hij zichzelf toemat.’

Voordat Israël als volk bestond, bepaalde de Heer het aantal volken en hun landsgrenzen aan de hand van het aantal nakomelingen van Jakob die in Egypte woonden. Genesis 10: Sem, 26 volken, Cham, 30 volken en Jafeth, 14 volken.

De Here zei tegen Abram (Gen.12:1): ‘Ga uit uw land, Ur der Chaldeeën (het huidige Irak), en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal.’

Israël mocht onder Mozes leiding uit Egypte trekken naar het land dat de Here het volk wijzen zou. Israël is Gods volk, door dit volk geeft God blijk van Zijn plan met de wereld, door dit volk laat God zien dat Hij steeds met Zijn wereld die Hij geschapen heeft, bezig is. Gods woord, de bijbel, spreekt dan ook veel over Gods volk. Nooit moeten wij vergeten dat in Gods plan met de wereld Israël een hoofdrol speelt. De 70 volken waren er eerder dan Israël maar Israël bepaalde het getal van de volken. Ezau was er eerder dan Jakob maar God had Jakob lief en gaf hem het eerstgeboorterecht.

In de Joodse paasmaaltijd wordt charoseth gegeten. Charoseth betekent metselspecie. Wat gebeurde er met het volk Israël in Egypte? Exodus 1: 7 ‘Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd. Vers 13 De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken.’ Exodus 5:7-18 vertelt over het maken van de bakstenen met stro en leem. Na de vraag van Mozes om hen te laten gaan om God te dienen, verzwaard Farao het werk. Vers 9: ‘Het werk moet zo zwaar op die mannen drukken dat zij dat blijven doen en geen aandacht schenken aan leugenachtige woorden.’

Dit is wat Satan ook nu nog doet: Afleiding en werkdruk geven om de bijbel niet meer te lezen. Geen tijd. De geest wordt afgestompt en we gaan verloren door gebrek aan kennis. We vieren Pasen met allerlei vreemde gebruiken. We kennen het doel niet meer. Dat is niet alleen verlossing van onze zonde maar ook ons gereedmaken voor het grote bruiloftsfeest.

Pesach is de ziel van het Joodse volk. Wij mogen hen de weg wijzen door met hen Pesach mee te vieren en hen te wijzen op Christus werk en plan: Zijn bruid klaar maken voor het grote bruiloftsfeest. Hosea 2:17-25 spreekt erover. ‘En zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. Op die dag-spreekt de Heer- zal je zeggen: “jij bent mijn man”, …Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken.’

Volgens Efeziërs 2 heeft Christus door Zijn bloed die twee werelden, Israël en gelovigen uit de heiden, tot één lichaam gemaakt. Daarom kan de gemeente niet zonder Israël. Die twee horen bij elkaar. Zonder Israël is de bruid niet compleet. Israël kan leden verliezen maar uit de volkeren wordt het meer dan toegevoegd (Jesaja 56:8, Rom. 11).

Jezus begon zijn werk met een bruiloft, de bruiloft te Kana. Waarom gaf Jezus zoveel aandacht aan een bruiloft? Omdat het gaat om Zijn eigen bruiloft, de bruiloft van het Lam, Hij gaat Zelf trouwen.

God wil dat Zijn Zoon trouwt. Daarom is Jezus op de bruiloft in Kana. Dat is Gods droom (Math. 22:2, Gen. 2:18) Het is niet goed dat De Mens alleen is, Jezus is de tweede Adam. Jezus stierf voor Zijn vrouw (Ef. 5:25) om haar als bruid te werven kwam Hij ten hemel af.

Wie is de bruid van de Heer? Ze heet Israël (Jesaja 54, Op. 19: 7-10)

Jezus bewaart de beste wijn voor het laatst! Daarom zei Hij tegen Maria, mijn uur is nog niet gekomen. Zij wist er natuurlijk van. Zoals ook Rebekka wist van Jakobs plaats. Dat is hen verteld en zoals Jakob wist van Jozefs plaats. Wij weten van Israëls plaats! Toch?

Ommen, april 2019

Yachad – Inge Rozema

2019-04-15T22:39:59+02:00