Jaarverslag 2018

Terugblik

In 2018 vierde het Joodse volk het 70-jarig bestaan als onafhankelijke staat, in een regio vol dreiging. Ook heeft Yachad de kerken gevraagd bij het 70-jarig bestaan van de staat Israël het Joodse volk in gebed aan de HEER op te dragen. Het is overigens daarbij niet zo dat Yachad geen oog heeft voor Palestijnse christenen. Laten we ook hen niet vergeten.

We merken in de kerken een groeiend besef van de verbondenheid van Christus’ kerk met het Joodse volk. Er worden meer collecten voor het werk van Yachad in plaatselijke GKV kerken gehouden, de digitale nieuwsbrief mag rekenen op een grotere groep belangstellenden. En door het geven van presentaties in het land mogen we iets zichtbaar maken van de bijzondere positie van onze oudste broer in het huisgezin van God. De film ‘Terug naar Jeruzalem’ bewijst daarvoor goede diensten en maakt concreet welke projecten Yachad ondersteunt met gebed, contact en (waar mogelijk) door giften. Ook groeit de belangstelling voor sedermaaltijden met hun bijbelse symboliek, alsmede van de Joodse wortels van de christelijke feesten. Het aantal uitnodigingen om een educatieve sedermaaltijd in een plaatselijke gemeente of in het huis van Inge Rozema in Arriën te houden, neemt toe. Yachad is blij met de groeiende belangstelling in de GKV voor de plek van het Joodse volk in Gods heilsplan. Dat doet recht aan Paulus’ woord: God heeft zijn volk niet verstoten (Romeinen 11:1). We zijn dankbaar voor contacten en samenwerking met andere organisaties en personen die de evangelieverkondiging onder het Joodse volk op het oog hebben. Yachad wil deze samenwerking graag onderhouden en versterken, ook ten aanzien van de projecten in Israël.

Kerkelijke inkadering vanuit GKV Ommen-West

We zijn dankbaar dat de kerk van Ommen-West in de GKV het aanspreekpunt voor het Israëlwerk wil blijven, waardoor het werk van Yachad een kerkelijke inbedding heeft. In een schrijven naar Ommen-West is ingekaderd hoe de verantwoordelijkheid van kerkenraad van Ommen-West wordt ingevuld.

Israëlzondag

Ook in het afgelopen jaar heeft Yachad plaatselijke kerkenraden en predikanten geattendeerd om aan te sluiten bij de landelijke Israëlzondag, de eerste zondag van oktober, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de materialen van het Centrum voor Israëlstudies (CIS, waarin o.a. het deputaatschap Kerk en Israël van de CGK participeert, en die een Israëlconsulent in Jeruzalem heeft gevestigd). De preektekst was dit keer over het dal vol dorre doodsbeenderen uit Ezechiël 37. Is er nog leven voor die dorre botten mogelijk? Die vraag speelt ten aanzien van de situatie van het Joodse volk in ballingschap, maar ook voor het Joodse volk vandaag.

Congres over visie op verbondenheid met Joodse volk bij GKV, NGK en CGK

Yachad heeft meegewerkt aan een congres dat in Apeldoorn (Theologische Universiteit) werd gehouden, waarbij het centrale thema was: de verschillende visies op het Joodse volk binnen GKV, NGK, CGK. Op academisch niveau werd de volgende dag in Kampen de bezinning voortgezet, waarbij de messiasbelijdende Jood en theoloog Mark Kinzer een inspirerende inbreng had. Het verslag van dit congres is op deze website te vinden.

Samenwerking met Asaf Pelled

Yachad heeft de samenwerking voortgezet met Asaf Pelled, een messiasbelijdende Jood, die voor de (internationale) organisatie Christian Witness to Israël (CWI) in Nederland werkt te midden van de Joodse gemeenschap in Amsterdam, om mede-Joden kennis te laten maken met Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus), die allereerst voor het Joodse volk gekomen is. We ondersteunen het werk van Asaf met gebed en financieel. Asaf is beschikbaar om gemeenten in de GKV uitleg te geven over de rijke symboliek van de sedermaaltijd en de oudtestamentische verworteling van de christelijke feestdagen.

Film ‘Terug naar Jeruzalem’

Op de site van Yachad is de film integraal te bekijken, die Aad Kamsteeg met zijn zoon Dirk maakte over de projecten waar Yachad bij betrokken is, zowel in Israël als in Nederland. Bij de film is een brochure te downloaden, waarin gewezen wordt op de blijvende bijzondere positie van het Joodse volk, binnen de christelijke wereldkerk.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur heeft in 2018 zesmaal vergaderd, steeds genietend van de sfeervolle gastvrijheid van Theehuis Rozemarrie in Arriën.

We namen in het afgelopen jaar afscheid van Anèt Huisman, onze secretaresse. We zijn blij met het werk dat ze de afgelopen jaren voor Yachad heeft gedaan.

Ook namen we afscheid van Wim Kloppers, onze penningmeester. We hadden in hem een kundige financiële man in ons midden.

We zijn blij dat we een nieuwe secretaris hebben gevonden in de persoon van Martijn Kwant uit Assen. Ook kreeg Yachad een nieuwe penningmeester: Teun Kruizinga uit Assen, die graag zijn financiële expertise wil inzetten om het werk van Yachad te ondersteunen. We zijn blij met de enthousiaste inzet van een jongere generatie GKV-ers.

Helaas was het voor ons bestuurslid Erika Medendorp niet mogelijk actief mee te doen, vanwege ernstige ziekte en de behandeling daarvan. Ook leefden we mee met ds. Jan Haveman, onze oud-voorzitter, die met ernstige ziekte te kampen heeft. We dragen beide gezinnen aan de Heer op en bidden om het wonder van genezing en kracht in het ziekteproces. Jan Haveman is ook na zijn terugtreden als voorzitter betrokken bij het werk van Yachad, doordat hij lid is van de Raad van Toezicht en Advies.

Raad van Toezicht en Advies

Ds. Henk Siegers is gestopt als lid van de Raad van Toezicht. We bedanken hem voor zijn jarenlange inzet voor Yachad, en wat hij als predikant van de GKV Ommen-West (en ook na zijn emeritaat) heeft betekend voor banden met messiasbelijdende voorgangers in Israël. Ook danken we hem voor zijn bijdrage aan het studierapport Kerk en Israël. Ontwerp voor een gereformeerde visie

(https://yachad.nl/wp-content/uploads/2016/03/GS-Visiedocument-Kerk.pdf)

We zijn de HEER dankbaar voor het werk dat Yachad met uw steun mocht doen. We bidden dat nog veel Joden in Yeshua (Jezus) hun messias mogen vinden. Ook hopen en bidden we dat binnen de GKV voor evangelieverkondiging onder het Joodse volk een warm hart gevonden wordt.

Jan-Henk Soepenberg, voorzitter (predikant GKV Assen-Zuid)

Martijn Kwant, secretaris

2019-06-06T11:13:11+02:00